Pojęcie i znaczenia ubezpieczenia OC dla rolnika

Działalność w rolnictwie jest obarczona pewnym ryzykiem, które jest skalkulowane w ramach oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC).

 Każda osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne musi nabyć takie ubezpieczenie.

W swoim zakresie ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej nie tylko rolnika, ale również członków jego rodziny, o ile pozostają z nim w gospodarstwie domowym bądź też o ile pracują w tym gospodarstwie i są narażone na wyrządzenie sobie krzywdy w postaci uszczerbku na zdrowiu albo narażenia życia. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika jest odrębne wobec również obligatoryjnego ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Powyższa konstrukcja znajduje uzasadnienie w art. 4 pkt 2-3 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 2214).

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników

W zakresie ubezpieczenia OC dla rolnika pozostają szkody wyrządzone osobom trzecim w następującej postaci:

  • śmierci
  • rozstroju zdrowia
  • uszkodzenia ciała
  • zniszczenia albo uszkodzenia mienia.

Warto dodać, że OC chroni rolnika ponadto od szkód powstałych na skutek ruchu pojazdów wolnobieżnych użytkowanych na potrzeby posiadanego gospodarstwa rolnego.

W przypadku obowiązkowego OC dla rolnika nie ma ograniczenia szkód na osobie, co oznacza, że z sumy polisy ubezpieczeniowej rolnika można pokryć na przykład koszty leczenia jego żony, która ucierpiała w wypadku w gospodarstwie. Limit ubezpieczenia ma zastosowanie wobec pojedynczego zdarzenia, a nie liczby osób.

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC dla rolnika można jednocześnie rozszerzyć w ramach skonsolidowanej umowy o ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie szczegółowego mienia, które znajduje się w posiadaniu osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej i maksymalna suma gwarancyjna

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolnika jest zawierana na okres 12 miesięcy. Ubezpieczyciel odpowiada do maksymalnej sumy 5 210 000 euro dla szkód na osobie, jak również 1 050 000 euro dla szkód na mieniu w przeliczeniu na pojedyncze zdarzenie uzasadniające wypłatę dla rolnika. Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i są wyższe o 4,2% w porównaniu do stawek obowiązujących jeszcze w 2019 roku.