Regulamin serwisu internetowego Agropolisa.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego agropolisa.com dostępnego pod adresem internetowym agropolisa.com (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez Agropolisa z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 31, (05-092) Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie , Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000376241, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości opłacony w całości, NIP: 521-359-18-84, REGON: 142784193.
 3. Serwis internetowy agropolisa.com jest przeznaczony dla Użytkowników poszukujących ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnych, w tym ubezpieczeń indywidualnych, w szczególności ubezpieczeń dla rolników, osób prowadzących wraz z nimi działalność oraz obejmujących mienie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem:
  Tel.: 604 500 568; 604 500 812
  b. e-mail: kontakt@agropolisa.com;
  c. listownie: ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 

II. DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy agropolisa.com Usługodawcy dostępny pod adresem: https://agropolisa.com .
 2. Usługodawca – Agropolisa z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 31, (05-092) Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie , Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000376241, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości opłacony w całości, NIP: 521-359-18-84, REGON: 142784193 działająca jako multiagencja ubezpieczeniowa (pośrednik ubezpieczeniowy).
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Klient – osoba fizyczna lub inny podmiot dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności osoba prowadząca gospodarstwo rolne,
 5. Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 6. Formularz zapytania – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi złożenie zapytania ofertowego w celu skontaktowania się z Ubezpieczycielem,
 7. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 8. Obszar działania Serwisu – terytorium Polski.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowszych wersji).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa między Użytkownikiem oraz Ubezpieczycielem i w żadnym wypadku nie jest stroną umowy ubezpieczenia. Usługodawca przekazuje Użytkownikom informacje dotyczące ofert Ubezpieczycieli na podstawie kryteriów i zapytań dotyczących usługi.
 2. Ubezpieczyciel wykonuje zlecenie w zakresie ochrony odszkodowawczej osób lub
  mienia oraz świadczy usługi ubezpieczeniowe wynikające z uprzednio zawartej
  umowy ubezpieczenia w określonych przez siebie kategoriach (w przypadku
  powstania szkody wywołanej zdarzeniem losowym).
 3. Dedykowane oferty objęte są Rekomendacją Serwisu udzielaną na podstawie weryfikacji rzetelności usług oraz doświadczenia Ubezpieczycieli, jak również ceny i zakresu ubezpieczenia.
 4. Wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika powinny zawierać pełne i rzetelne dane niezbędne do realizacji Usługi.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 6. Odpowiedzi Usługodawcy na zapytania są dostępne dla Użytkowników bez dodatkowych opłat.
 7. Użytkownicy mają możliwość:
  1. Kierować zapytanie o ofertę ubezpieczeniową do Usługodawcy poprzez wypełnienie Formularza dostępnego w Serwisie. Po weryfikacji zapytania, Usługodawca jako agent ubezpieczeniowy przekazuje zapytanie do Ubezpieczyciela.
  2. Otrzymywać oferty wraz z warunkami ubezpieczenia na podany adres e-mail.
  3. Komunikować się z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu
  4. Zapoznać się z udostępnionymi przez Usługodawcę poradnikami i materiałami edukacyjnymi.
 8. Zapytania ofertowe Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do negocjacji. Współpraca pomiędzy Użytkownikami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Usługodawcy.
 9. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  j. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  k. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 10. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

V. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Niniejszy rozdział dotyczy reklamacji Użytkownika na usługi Usługodawcy w ramach działania Serwisu Internetowego. Reklamacje dotyczące polis ubezpieczeniowych realizowane są w trybie odrębnym bezpośrednio z Ubezpieczycielem. Tryb, warunki i zasady reklamacji usług ubezpieczeniowych regulują odrębne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczeniowej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 7. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 9. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela według własnego uznania:
  pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.
 10. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział dotyczy odstąpienia przez Użytkownika od usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Serwisu Internetowego. Odstąpienie od usług ubezpieczeniowych realizowane jest w trybie odrębnym bezpośrednio z Ubezpieczycielem. Tryb, warunki i zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia regulują odrębne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, polisy ubezpieczeniowej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia złożenia zapytania.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2.
 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

VII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Ubezpieczycieli, których działalność w zależności od kategorii ubezpieczenia powinna być udokumentowana określonymi uprawnieniami lub/oraz doświadczeniem w zakresie szacowania ryzyka i potencjalnych szkód objętych ubezpieczeniem, w formie załączonego skanu ww. dokumentów.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu Ogólne warunki umowy Ubezpieczyciela oraz inne informacje dotyczące ww. usług. Pozostałe informacje dotyczące ww. usług Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.
 6. Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika lub Ubezpieczyciela, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.
 7. Użytkownik odpowiada za prawdziwość i rzetelność informacji przekazanych w trakcie składania zapytania ofertowego oraz zawierania umowy ubezpieczenia. Usługodawca nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za prawdziwość i rzetelność danych przekazanych przez Użytkownika oraz za szkody wynikające z naruszenia ww. zasad.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu bez zgody Użytkownika.

 

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 

IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: Agropolisa Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki.