Często zadawane pytania

Uprawy:

Jakie są definicje ryzyk w ubezpieczeniach obowiązkowych i dotowanych?

DESZCZ NAWALNY – szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego

GRAD – szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu

HURAGAN – szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu

LAWINA – szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota

OBSUNIĘCIE ZIEMI – szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi

PIORUN – szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego

POWÓDŹ – szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego oraz spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich

PRZYMROZKI WIOSENNE – szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0⁰C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części

SUSZA – szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA – szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części

Czy w przypadku szkody w uprawach zawsze mogę pozostawić pas kontrolny i zaorać pozostałą część pola pod nową uprawę?

Decyzja o pozostawieniu tzw. pasu kontrolnego zawsze należy do ubezpieczyciela. To ubezpieczyciel wyraża zgodę, lub nie, na pozostawienie poletka umożliwiającego oszacowanie szkody.

Proszę pamiętać, że wymiary i sposób wyznaczenia takiego obszaru są różne w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i zostały określony w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zanim przystąpi się do wytyczania pasu kontrolnego warto zapoznać się instrukcjami zawartymi w warunkach ubezpieczenia, gdyż niedostateczny lub źle wyznaczony obszar może uniemożliwić oszacowanie roszczenia, a tym samym wypłatę odszkodowania.

Zawarłem umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw. Od kiedy mam ochronę?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw w zależności od ryzyka.

Jeśli ubezpieczyło się swoje uprawy od powodzi, suszy, gradu lub przymrozków – faktyczna ochrona rozpocznie się po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia od ryzyka ujemnych skutków przezimowania  ochrona ubezpieczyciela będzie istniała od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem że powinna ona zostać zawarta do 1 grudnia każdego roku.

Jaka kara grozi mi za brak spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw grozi kara w wysokości 2 EUR od 1 hektara.

Kara finansowa nie jest wysoka, ale dużo dotkliwsza może okazać się ograniczona pomoc socjalna a także ograniczenie w dostępie do kredytów klęskowych.

OC rolnika:

Co mogę zrobić, żeby zawarta przeze mnie umowa ubezpieczenia OC rolnika nie uległa automatycznemu wznowieniu na kolejny okres 12 miesięcy?

Wystarczy na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia złożyć wypowiedzenie – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą warto takie oświadczenie nadać listem poleconym, aby w razie konieczności mieć możliwość wykazania, kiedy list został nadany, a tym samym że termin został dotrzymany a wypowiedzenie jest skuteczne.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem przedsiębiorcy (operatora pocztowego), który nie widnieje w rejestrze operatorów pocztowych, datą złożenia wypowiedzenia nie będzie data stempla pocztowego lecz moment otrzymania przez zakład ubezpieczeń takiego oświadczenia.

Czy jeśli wypowiedzenie OC rolnika złożę u agenta ubezpieczeniowego to takie wypowiedzenie będzie skuteczne? Czy musi to być agent, u którego zawierałem umowę?

Agent ubezpieczeniowy posiada upoważnienie do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu i odstąpieniu od umowy. Oświadczenia złożone agentowi w związku z zawartą umową uznaje się za złożone firmie ubezpieczeniowej, na rzecz której dany agent działa.

Musimy jednak pamiętać, że aby nasze wypowiedzenie było skuteczne powinniśmy je złożyć u agenta, który zawiera umowy na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarliśmy umowę. Inaczej wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Umowę możemy wypowiedzieć u dowolnego agenta, niekoniecznie u tego, u którego zawieraliśmy umowę.

Sprzedałem swoje gospodarstwo. Czy mogę się ubiegać o zwrot składki?

W przypadku sprzedaży gospodarstwa będzie przysługiwał zwrot składki na niewykorzystany okres ochrony tylko wtedy, gdy nabywca złoży wypowiedzenie umowy OC, którą otrzymał.

Zależy to zatem od woli nabywcy, który może korzystać z polisy do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, na który została zawarta.

Budynki:

Co rozumie się przez szkody spowodowane przez ryzyko ognia, huraganu itd. w ubezpieczeniu obowiązkowym?

OGIEŃ – szkody powstałe w wyniku działań ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez pale-niska i rozszerzył się o własnej sile;

HURAGAN – szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

POWÓDŹ – szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;

PODTOPIENIE – szkody powstałe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych;

DESZCZ NAWALNY – szkody powstałe w wyniku opadów deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4;
grad – szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;

OPADY ŚNIEGU – szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony budynek;

PIORUN – szkody będące następstwem uderzenia pioruna;

EKSPLOZJA – szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników;

OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI – szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:

  • zapadanie się ziemi – szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
  • usuwanie się ziemi – szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;

TĄPNIĘCIE – szkody powstałe wskutek wstrząsów podziemnych, spowodowanych pęknięciem skał, wywołanych naruszeniem równowagi sił w tych skałach;

LAWINA – szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;

UPADEK STATKU POWIETRZNEGO – szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku.

Co się stanie, jeśli w trakcie trwania umowy OC rolnika przestanę być zobowiązany do płacenia podatku rolnego, albo gdy moje gospodarstwo zmniejszy się i nie będzie już przekraczało 1 hektara?

W jednym i drugim przypadku, tj. w przypadku zmiany przepisów prawa i w przypadku zmniejszenia się obszaru użytków rolnych umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana.

Jednocześnie będzie przysługiwał zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Na jaki okres czasu muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków rolniczych?

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy i odmiennie niż w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie istnieje możliwość zawarcia umowy na krótszy okres.

Czym kierować się przy wyborze obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych?

Zakres tego ubezpieczenia reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, a zatem będzie on tożsamy we wszystkich zakładach ubezpieczeń a jedyną różnicę będzie stanowiła cena.

To ona powinna w głównej mierze decydować o wyborze oferty.

Proszę jednak pamiętać, że jeśli są Państwo zainteresowani także innym ubezpieczeniem, np. elementów stałych, NNW, rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia budynków o zakres dodatkowych ryzyk (dobrowolnych) to warto zdecydować się na takie ubezpieczenie w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków – łączny zakup będzie zdecydowanie tańszy.

Po szkodzie w budynkach uprzątnąłem miejsce, w którym wydarzyła się szkoda. Czy firma ubezpieczeniowa zwróci mi poniesione koszty?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje zwrot kosztów uprzątnięcia miejsca po szkodzie i jest on ograniczony do 5% wartości szkody.

Jednocześnie taki zwrot realizowany jest w ramach sumy ubezpieczenia budynku.

Oznacza to, że jeśli otrzymane wcześniej odszkodowanie wyczerpie sumę ubezpieczenia to zwrot kosztów nie nastąpi. Proszę także pamiętać, że taki zwrot odbywa się na podstawie dokumentów, czyli poniesione koszty muszą zostać udokumentowane.

Zwierzęta:

Jakie są definicje ryzyk w ubezpieczeniach dotowanych?

DESZCZ NAWALNY – szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego

GRAD – szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu

HURAGAN – szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu

LAWINA – szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota

OBSUNIĘCIE ZIEMI – szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi

PIORUN – szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego

POWÓDŹ – szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego oraz spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich

PRZYMROZKI WIOSENNE – szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0⁰C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części

SUSZA – szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA – szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części

Podróż:

Wybieram się w podróż zagraniczną i posiadam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Czy potrzebuję zatem jeszcze dodatkowego ubezpieczenia?

Karta EKUZ obowiązuje wyłącznie na terenie państw należących do UE/EFTA i nie zapewni Panu tak kompleksowej ochrony jak prywatne ubezpieczenie turystyczne.

Co do zasady EKUZ daje możliwość korzystania wyłącznie z publicznej służby zdrowia. Ponadto nie pokrywa kosztów wizyt u lekarzy specjalistów ani często również transportu medycznego, który może być bardzo kosztowny.

Należy także pamiętać, że przebywający za granicą będzie traktowany jak obywatel państwa, na terenie którego zostały udzielone świadczenia, a tym samym może ponosić częściową odpłatę za udzieloną pomoc medyczną. Takie koszty (koszty udziału własnego pacjenta) nie podlegają refundacji w ramach EKUZ.

Proszę również pamiętać, że prywatne ubezpieczenie podróży pozwala na ubezpieczenie nie tylko kosztów leczenia, ale również assistance , NNW i odpowiedzialności cywilnej.

Masz pytania lub wątpliwości?