Podstawowa charakterystyka ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może okazać się ważnym rozwiązaniem w działalności rolniczej. Ta ostatnia jest bowiem narażona na ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Dotyczy to zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu u rolnika bądź też członka jego rodziny. Z kolei pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku należy rozumieć gwałtowne oraz niespodziewane wydarzenie występujące jako jedyna przyczyna bezpośredniego uszkodzenia ciała albo uszczerbku na zdrowiu, a niekiedy nawet śmierci. Nieszczęśliwy wypadek nie jest zależny ani od stanu zdrowia, ani też od woli osoby objętej ochroną w ramach ubezpieczenia NNW.

Ryzykowność w zawodzie rolnika

Ryzykowność w zawodzie rolnika należy uznać za wysoką. Osoby wykonujące różnego rodzaju prace polowe są narażone na zróżnicowane formy zdarzeń o wysokim lub umiarkowanym stopniu ryzyka. Najczęstsze nieszczęśliwe wypadki uzasadniające możliwość zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia NNW to upadek z wysokości (w tym zwłaszcza upadek z drabiny), przygniecenie ciężkim przedmiotem, uderzenie ciężkim elementem konstrukcji, w tym uderzenie przez ruchome części urządzeń albo maszyn gospodarskich, jak również – nieco rzadziej – pogryzienie przez zwierzęta. Ubezpieczenie NNW może stanowić uzupełnienie ochrony przewidzianej w ramach ubezpieczenia na życie dla rolnika i członków jego rodziny. Zakłada bowiem możliwość komplementarności świadczeń finansowych wypłacanych z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Statystyka wypadków i określone ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniem NNW. Wypadki w rolnictwie a wypadki z udziałem pieszych na drogach

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie www.agrofakt.pl, w latach 2012-2016 liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie wyniosła 392, co dało średnią na poziomie ponad 74 zgony rocznie.

Statystyka nieszczęśliwych wypadków z udziałem rolników nadal była jednak na zdecydowanie niższym poziomie niż na przykład statystyka z udziałem pieszych, dla których ubezpieczenie NNW jest coraz częściej wskazywane jako rekomendowane przez specjalistów. Zgodnie z danymi opublikowanymi na portalu branżowym www.wiener.pl, w samym tylko 2016 roku zginęło 868 pieszych, natomiast 7 974 pieszych odniosło obrażenia ciała uzasadniające objęcie ubezpieczeniem NNW.

Coraz częściej postuluje się jednak promowanie ubezpieczenia NNW zarówno w branży rolniczej, jak i komunikacyjnej jako dwóch dziedzinach wysoce narażonych na ryzyko ujawnienia się różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Składka ubezpieczenia NNW jest relatywnie niska w porównaniu na przykład do składki z tytułu ubezpieczenia na życie, co stanowi dodatkową zachętę dla rolników wybierających ubezpieczenie NNW.