MRiRW zaproponowało zmiany w szacowaniu klęsk żywiołowych. Nowe zasady dotyczą ujednoliconej metody liczenia strat wyrządzonych na skutek żywiołów. Na stronie internetowej Ministerstwa zostanie udostępniony wzór protokołu szacowania takich szkód.

Zmiany polegają również na tym, że w przypadku braku danych rachunkowych potwierdzających wielkość produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie rolnika, produkcja ta będzie ustalana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zgodnie ze słowami Wiceministra rolnictwa komisje powoływane przez wojewodów do oceny stanu drzew owocowych będą teraz szacowały szkody zimowe dwukrotnie:

  • pierwszy raz w ciągu dwóch miesięcy od daty wystąpienia szkody,
  • a drugi – w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

Zabieg ten ma umożliwić rzetelną ocenę faktycznego stanu strat. Wiceminister nie pozostawia jednak złudzeń podkreślając, że resort rolnictwa chciałby, by system szacowania szkód w gospodarstwach rolnych związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych, był systemem wykorzystywanym nie tak, jak do tej pory, czyli dosyć często, ale tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Rolnicy powinni ubezpieczać swoje uprawy i zwierzęta, a za straty występujące w rolnictwie odszkodowania powinny wypłacać firmy (cytowane za forsal.pl)

Źródło: forsal.pl