Rolnicy zawierają najczęściej jedynie obowiązkowe ubezpieczenia. Jedne pokrywają z własnej kieszeni, inne są dotowane przez państwo. Należy jednak zauważyć, że gospodarstwo rolne to nie tylko budynki, a pakiet obowiązkowych ubezpieczeń może okazać się niewystarczający. Dopiero w momencie powstania szkody i utraty sprzętu rolniczego czy zwierząt pozwala ubezpieczającemu zrozumieć, iż nie warto oszczędzać na ochronie posiadanego dobytku.

Ubezpieczenia dotowane

W myśl wprowadzonej w życie 1 stycznia 2017 r. nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przypadku ubezpieczenia zwierząt rolnik może uzyskać dopłatę do składki ubezpieczeniowej, w 65 %, jeśli określona przez ubezpieczyciela stawka łącznego ubezpieczenia zwierząt nie będzie większa niż 0,5% sumy ubezpieczenia. Odnosi się ono do ochrony bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń, a szkody będą spowodowane przez zjawiska atmosferyczne takie jak np. huragan, burza, grad, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę, a także w wyniku uboju z konieczności.

Ubezpieczenia dobrowolne

Oprócz ubezpieczeń dotowanych istnieje cała gama dobrowolnych ubezpieczeń dotyczących ochrony zwierząt. Warto zastanowić się nad opłaceniem takiego ubezpieczenia. Chociaż wkład finansowy dokonywany przez rolnika będzie tu wyższy niż w przypadku dotowanych ubezpieczeń, istotny jest oprócz ceny polisy, zakres gwarantowanej przez nią ochrony. Pozwala ona, bowiem na uniknięcie, w przypadku jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, powstania dużych strat w gospodarstwie i zachwiania jego płynności finansowej.

Zakres ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenia hodowli, podobnie jak te dotowane, odnoszą się przede wszystkim do ryzyka powstania szkody w wyniku choroby zwierzęcia, jego wypadku czy uboju z konieczności. Przy uboju z konieczności wiele firm ubezpieczeniowych wymaga zaświadczenia wydanego przez weterynarza o stanie zdrowia zwierzęcia, które podlegało ubojowi. Ubezpieczenia dobrowolne poszerzają zwykle zakres swojej odpowiedzialności, a także liczbę obejmowanych przez polisę gatunków zwierząt o takie jak np. kozy, konie, owce lub strusie.

Dodatkowe sfery ochrony polisy

Ubezpieczenia hodowli mogą odnosić się również do ochrony przed ryzykiem:

  • trwałej utraty zdolności reprodukcyjnych zwierzęcia,
  • utraty płodu i młodych krów i klacz,
  • od wydatków związanych z utylizacją padłych zwierząt objętych ochroną,
  • od strat wynikłych w produkcji mleka.

Umowy ubezpieczenia hodowli zwykle zawierane są na okres jednego roku.