Ubezpieczyciele oferują hodowcom drobiu ubezpieczenia budynków, które tworzą gospodarstwo rolne. Do takich, oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, należą również kurniki. Ubezpieczenia kurników powinny być jednym z najważniejszych wydatków hodowcy drobiu.

Budynek będący kurnikiem musi „być na trwale związany z gruntem, posiadać fundamenty i dach, być wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych”. Jego stopień zużycia nie może przekroczyć 100%, nie może też być przeznaczony do rozbiórki.

W przypadku ubezpieczenia drobiu przebywającego poza kurnikiem, warunkiem objęcia ochroną jest zabezpieczenie wybiegów lub placów ogrodzeniem, które nie pozwalałoby wydostać się ptakom poza ten teren. Chów ubezpieczonego drobiu może się odbywać jedynie w budynkach i wiatach spełniających warunki określone w przepisach budowlanych. Jak widać dla hodowcy drobiu kurnik, zbudowany zgodnie z wytycznymi, gwarantuje prawidłowy przebieg procesu produkcji.

Ubezpieczenie kurnika zwykle zawierane jest na okres jednego roku.

Największe zagrożenia

Ubezpieczenie kurnika jest rozwiązaniem, gdzie ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy w kurniku dojdzie do powstania szkody. Mogą ją wywołać takie zagrożenia jak:

  • zjawiska atmosferyczne: huragan, powódź, podtopienie, grad i śnieg, uderzenie pioruna, usunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawiny,
  • niespodziewane zdarzenia losowe: ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego.

Dla pełnej jasności w dokumentach poszczególnych ubezpieczycieli definiuje się pojęcia związane z nazwaniem tych zagrożeń.

Korzyści dla hodowcy

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych zagrożeń i spowodowanie przez nie szkody naraża każdorazowo hodowcę na straty. W jej efekcie drób zostaje pozbawiony swojego miejsca chowu, zaś rolnik pozbywa się mienia i źródła swojego utrzymania. Brak środków finansowych nie pozwala mu w takiej sytuacji na zlikwidowanie szkody, zwykle jest ona dość kosztowna.

Warto taką sytuację przewidzieć wcześniej i powierzyć ubezpieczenie kurnika ubezpieczycielowi, który w razie wystąpienia strat wypłaci odszkodowanie.