Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z nowym prawem stawki dla ubezpieczenia upraw, które do tej pory wynosiły 3,5% – 5% zostały podniesione do 9%. Ponadto podstawowa stawka 9% będzie mogła zostać podwyższona do 12% i 15%, jeśli uprawy będą prowadzone na glebach o klasie V i VI.

Dopłaty ustalone na poziomie 65% w przypadku ubezpieczenia upraw będą przysługiwały w tej wysokości, o ile stawka taryfowa określona przez firmę ubezpieczeniową nie przekroczy 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku gleby o klasie V i VI odpowiednio 12 % i 15% sumy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt 65 % dopłaty do składki będzie możliwe, jeśli określona przez towarzystwo ubezpieczeniowe stawka łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekroczy 0,5% sumy ubezpieczenia.

W nowelizacji przewidziano przepisy przejściowe, które do 2018 roku pozwalają na ubezpieczenie upraw od pojedynczych ryzyk. W kuluarach mówi się, że w kolejnym roku mają być dostępne tylko pakiety.

Źródło: opracowanie własne